Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

Насоките за кандидатстване по настоящата процедура могат да бъдат свалени тук GfA_QMS_ERP_2011

Публикуван е списък на одобрените проекти по процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти“. Списъкът може да бъде свален от тук: Одобрени проекти – Въвеждане на международни стандарти.

Предстои следващо обявяване на прием на проекти по тази процедура. За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02 470 78 40 или на имейл office@vitamina-bg.com.

На 07 януари 2010 на страницата на Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 (www.opcompetitiveness.bg) бяха публикувани резултатите от оценката на административното съответствие на подадените проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”

Списък на отпадналите проектни предложения Отхвърлени проекти QMS (файл за сваляне, .pdf).

Забележка: Проектните предложения, които не са включени в прикачения списък преминават на следващ етап на оценяване.

На 07 януари 2010 на страницата на Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 (www.opcompetitiveness.bg) бяха публикувани резултатите от оценката на подадените проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Списък на одобрените проектни предложения – Одобрени Технологична Модернизация МСП (файл за сваляне, .pdf)

Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания – Резерви Технологична Модернизация МСП (файл за сваляне, .pdf)

По настоящата схема се финансира закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау“ и др. Прочетете още >>

© 2010 ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ Витамина България ООД, телефон: 02 470 78 40, електронна поща: office@vitamina-bg.com Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha